Regulamin, warunki transakcji i reklamacji/zwrotów.

Postanowienia ogólne

Sprzedaż produktów za pośrednictwem klepu internetowego esklepkamieniarski.pl realizuje Jan Kal, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jan Kal Sklep Kamieniarski z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300) ul. Florowska 10, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 629 - 161 - 39 - 62.
Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem email - kontakt@esklepkamieniarski.pl oraz telefonicznie: +48 601 527 012.

Definicje

Sprzedawca -  Sprzedawcą jest Jan Kal, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jan Kal Sklep Kamieniarski z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300) ul. Florowska 10, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 629 - 161 - 39 - 62 

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę.

Konsument-  Konsumentem jest Klient zawierający umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sklep Internetowy - sklep internetowy należący do Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym www.esklepkamieniarski.pl 

Zamówienie- oświadczenie  woli złożone przez Klienta, zmierzające do zawarcia umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

§ Postanowienia wprowadzające

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca pro­wa­dzi sprze­daż de­ta­liczną. Za po­śred­nic­twem Sklepu, Klient może do­ko­nać za­kupu pro­duk­tów uwi­docz­nio­nych na stro­nach Sklepu.
Regulamin jest in­te­gralną czę­ścią umowy sprze­daży za­wie­ra­nej mię­dzy Klientem a Sprzedawcą. Wszystkie ceny pro­duk­tów po­dane na stro­nach Sklepu są ce­nami brutto.
Przedstawione opisy, zdjęcia i cena towarów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 66) i są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży.

§ Składanie zamówienia.

W celu zło­że­nia za­mó­wie­nia, Klient zo­bo­wią­zany jest pod­jąć na­stę­pu­jące kroki:

1) wy­brać pro­dukt lub pro­dukty bę­dące przed­mio­tem za­mó­wie­nia po­przez klik­nię­cie przy­ci­sku „Dodaj do ko­szyka”,

2) z wi­doku ko­szyka klik­nąć w przy­cisk „Przejdź do realizacji zamówienia” ,

3) po wypełnieniu formularza zamówienia nacisnąć „Zapisz”

4) wybrać opcje dostawy oraz sposób płatności, zatwierdzić Warunki Świadczenia Usługi i nacisnąć „Przejdź do realizacji zamówienia”

5) następnie kliknąć „Potwierdzam zamówienie”.

6) strona sklepu internetowego wraz z cenami jest jedynie zaproszeniem do składania ofert kupna towaru. Klient składając zamówienie wyraża chęć zawarcia umowy. Umowa zostaje zawarta w momencie przyjęcia zamówienia przez sklep i potwierdzenia rozpoczęcia realizacji zamówienia w formie wiadomości e-mail.

§ Wybór sposobu wysyłki.

Klient ma do wy­boru na­stę­pu­jących me­todod do­stawy pro­duk­tów ob­ję­tych za­mó­wie­niem:

* do­stawa za po­śred­nic­twem UPS lub DPD (koszt zgodny z cennikiem firmy usługowej, czas dostawy zależny od wyboru opcji dostawy)

Koszt do­stawy po­nosi Klient.

Klient ma do wy­boru na­stę­pu­jące me­tody płat­no­ści za za­mó­wione pro­dukty:

1) prze­lew na ra­chu­nek ban­kowy Sprzedawcy,

2) zapłata za pobraniem.

§ Realizacja zamówienia.

Realizacja za­mó­wie­nia po­lega na jego skompletowaniu i przy­go­to­wa­niu do wy­syłki do Klienta. Zamówienie uważa się za zre­ali­zo­wane z chwilą przekazania za­mó­wie­nia do wy­syłki pracownikowi firmy dostawczej.

Zamówienie jest gotowe do wysyłki w ciągu 1-3 dni roboczych.

Po zre­ali­zo­wa­niu za­mó­wie­nia Sprzedawca prze­śle na ad­res poczty elek­tro­nicz­nej Klienta po­twier­dze­nie re­ali­za­cji za­mó­wie­nia.

Proces realizowania zamówienia zaczyna wówczas, gdy Sprzedawca wyśle klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

§ Odstąpienie od umowy.

Klient, który za­warł ze Sprzedawcą umowę na od­le­głość, ma prawo od­stą­pić od umowy bez po­da­wa­nia przy­czyny w ter­mi­nie 14 dni od dnia ob­ję­cia w po­sia­da­nie ku­pio­nych rze­czy.

Prawo do od­stą­pie­nia od umowy nie przy­słu­guje w sto­sunku do umowy, w któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia jest rzecz do­star­czana w za­pie­czę­to­wa­nym opa­ko­wa­niu, któ­rej po otwar­ciu opa­ko­wa­nia nie można zwró­cić ze względu na ochronę zdro­wia lub ze wzglę­dów hi­gie­nicz­nych, je­żeli opa­ko­wa­nie zo­stało otwarte po do­star­cze­niu.

Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i dołączona do produktu i wysłana na adres Sprzedawcy.

Reklamacja powinna zawierać 

*Imię i Nazwisko Klienta 

*Adres i adres e-mail

*Przedmiot reklamacji wraz z żądaniem Klienta.

*Uzasadnienie reklamacji.

*Sprzedawca zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

Klient po­nosi bez­po­śred­nie koszty zwrotu rze­czy.

Jeśli Klient zwraca pro­dukt, który jest w ka­ta­stro­fal­nym sta­nie, zgod­nie z ustawą o pra­wach kon­su­menta po­nosi od­po­wie­dzial­ność za zmniej­sze­nie war­to­ści pro­duktu, jeśli pro­dukt stra­cił war­tość zu­peł­nie, w związku z tym Sprzedawca nie zwraca mu nic, bo do­ko­nu­je po­trą­ce­nia przy­słu­gu­ją­cej mu wie­rzy­tel­no­ści z ty­tułu, jego od­po­wie­dzial­no­ści za zmniej­szenie war­to­ści pro­duktu z przy­słu­gu­ją­cej Klientowi wo­bec Sprzedawcy wie­rzy­tel­no­ści z ty­tułu od­stą­pie­nia od umowy.

§ Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca ma obo­wią­zek do­star­czyć Klientowi pro­dukt wolny od wad.

§ Dane osobowe i pliki cookies

Administratorem da­nych oso­bo­wych Klienta jest Sprzedawca. 

Sprzedawca prze­twa­rza dane oso­bowe Klienta wy­łącz­nie w celu re­ali­za­cji za­mó­wie­nia.

Sprzedawca wy­ko­rzy­stuje pliki co­okies (cia­steczka), czyli nie­wiel­kie in­for­ma­cje tek­stowe, prze­cho­wy­wane na urzą­dze­niu koń­co­wym Klienta (np. kom­pu­te­rze, ta­ble­cie, smart­fo­nie). Cookies mogą być od­czy­ty­wane przez sys­tem te­le­in­for­ma­tyczny Sprzedawcy.

Sprzedawca prze­cho­wuje pliki co­okies na urzą­dze­niu koń­co­wym Klienta, a na­stęp­nie uzy­skuje do­stęp do in­for­ma­cji w nich za­war­tych w ce­lach sta­ty­stycz­nych oraz w celu za­pew­nie­nia pra­wi­dło­wego dzia­ła­nia Sklepu.

§ Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

Konsument ma moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z po­za­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia re­kla­ma­cji i do­cho­dze­nia rosz­czeń. Między in­nymi, Konsument ma moż­li­wość:

1) zwró­ce­nia się do sta­łego po­lu­bow­nego sądu kon­su­menc­kiego z wnio­skiem o roz­strzy­gnię­cie sporu wy­ni­kłego z za­war­tej Umowy Sprzedaży,

2) sko­rzy­sta­nia z po­mocy po­wia­to­wego (miej­skiego) rzecz­nika praw kon­su­menta lub or­ga­ni­za­cji spo­łecz­nej, do któ­rej sta­tu­to­wych za­dań na­leży ochrona kon­su­men­tów.

Bardziej szcze­gó­ło­wych in­for­ma­cji na te­mat po­za­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia re­kla­ma­cji i do­cho­dze­nia rosz­czeń, Konsument może szu­kać na stro­nie in­ter­ne­to­wej http://www.uokik.gov.pl. Konsument może rów­nież sko­rzy­stać z plat­formy ODR, która do­stępna jest pod ad­re­sem http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

Platforma służy roz­strzy­ga­niu spo­rów po­mię­dzy kon­su­men­tami i przed­się­bior­cami dą­żą­cymi do po­za­są­do­wego roz­strzy­gnię­cia sporu do­ty­czą­cego zo­bo­wią­zań umow­nych wy­ni­ka­ją­cych z in­ter­ne­to­wej umowy sprze­daży lub umowy o świad­cze­nie usług.

§ Postanowienia końcowe

Zmiany regulaminu.

Do umów za­war­tych przed zmianą Regulaminu sto­suje się wer­sję Regulaminu obo­wią­zu­jącą w da­cie zło­że­nia za­mó­wie­nia przez Klienta.

W przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem rękojmia za wady fizyczne sprzedanych produktów jest wyłączona.